Rodzinny Ogród Działkowy "Zagórze" w Sosnowcu powstał w 1968 roku jako Ogród "Wisienka" i był zlokalizowany na dzisiejszym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bohaterów Monte Casino w Sosnowcu - Zagórzu. W roku 1978 w związku z budową wspomnianego osiedla, ogród został zlikwidowany w poprzedniej lokalizacji, a Zarząd Ogrodu, decyzją ówczesnego dyrektora kopalni Klimontów mgr.inż. Juliusza Pellera otrzymał decyzję przekazania terenów pod budowę ogrodu. Na podstawie tej decyzji Zarząd przejął tereny dzisiejszych segmentów  Ogrodu od Urzędu Miasta Sosnowiec i rozpoczął jego budowę oraz przydzielanie działek w większości pracownikom powstałej w 1976 roku Huty "Katowice", a także pracownikom innych zakładów pracy. Był to Pracowniczy Ogród Działkowy im. 25-lecia PRL, a później Pracowniczy Ogród Działkowy "Zagórze". Z zachowanych dokumentów wynika, że pierwszym prezesem ogrodu był Pan Całka, a od 30.05.1982 - 1995 roku Pan Marian Gołaszewski, którzy z Panią Grażyną Dudą( na zdjęciu) oraz pozostałymi członkami zarządu i działkowcami budowali infrastrukturę na ogrodzie i zarządzali nim.  15.09.1979 roku przekazany wcześniej budynek rozdzielni wysokiego napięcia Kopalni Klimontów został oddany do użytku jako Dom Działkowca po uprzedniej jego adopcji i remoncie, w którym uczestniczyło społecznie wielu działkowców. Kolejnym prezesem był Pan Tadeusz Sasadeusz od 1995 - 1998 roku. Za jego kadencji nie prowadzono na poszczególnych segmentach ogrodu żadnych poważnych  inwestycji, dlatego ogród ulegał powolnej degradacji. Został odwołany z prezesa wraz z zarządem, a jego miejsce zajął Pan Franciszek Młynek z  zarządem komisarycznym, który został również odwołany 24.06.1998 roku. Od tego czasu prezesem został Pan Michał Krawczyk, który zarządza ogrodem nadal. Jest również wiceprezesem OZ Śląskiego w Katowicach i członkiem KR PZD w Warszawie. Przez te lata zmieniały się poszczególne osoby w zarządzie, ale były to niewielkie zmiany.  Działkowcy zaufali temu prezesowi i jego zarządowi ponieważ wszystkie segmenty ogrodu rozwijają się i są modernizowane. O tym można przeczytać na podstronach poszczególnych segmentów ogrodu. Budynek Domu Działkowca, który wydzierżawiono zewnętrznej firmie został gruntownie wyremontowany wraz z otoczeniem zewnętrznym. Zarząd użytkuje tylko 3 niewielkie pomieszczenia do obsługi swoich działkowców. W pięknych pomieszczeniach organizujemy również różne uroczystości m.in. dożynki, zebrania działkowców, zebrania przedzjazdowe Delegatury Sosnowieckiej itp. 2.12.2005 roku odbyło się tutaj wyjazdowe posiedzenie OZ Śląskiego, na które przybył prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Ponieważ było to w przeddzień Barbórki prezes OZ Śląskiego Pan Jerzy Leśniak i niektórzy działacze z zawodu górnicy założyli galowe mundury górnicze. Ogród nasz brał również udział w konkursach na najpiękniejszy ogród i wzorową najpiękniejszą działkę. W 2005 roku nasz ogród zdobył I miejsce, a działka Pani Ireny Chmielewskiej nr. 26 przy Domu Działkowca IV miejsce. Nagrodę i puchar  odebrała w siedzibie OZ Śląskiego, a puchar za I miejsce za najpiękniejszy ogród został wręczony przez prezesa KR PZD Pan Eugeniusza Kondrackiego prezesowi Krawczykowi na Krajowych Dożynkach PZD w Bełchatowie w 2006 roku. Prezes Krawczyk został również odznaczony złotą odznaką  Zasłużony Działkowiec. W związku z wejściem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w 2005 roku zmieniła się nazwa naszego ogrodu i obecnie jest to Rodzinny Ogród Działkowy "Zagórze".  W 2006 roku w naszym Domu Działkowca odbyły się Okręgowe Dożynki, na które przybyli m.in przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Miasta Panem Kazimierzem Górskim i  przedstawicielem Parlamentu, posłem na Sejm RP Panem Grzegorzem Pisalskim. W roku 2008 ogród nasz uroczyście obchodził 40 lecie swojego powstania.

22.09.2011 r. 3 delegatów z naszego ogrodu uczestniczyło w II Kongresie PZD w Warszawie. Kongres był poświęcony w całości obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku. Wypracowano stanowiska Związku, które będą podstawą do dalszych działań zmierzających do obrony ustawy. Udział wzięło ok. 4000 działkowców z całej Polski, wielu polityków i Gości z zagranicy.

 

17.04.2013 podczas I czytania projektów ustaw o ogrodach działkowych uczestniczyła delegacja PZD. Prezes naszego ogrodu i zarazem wiceprezes OZ Śląski  Michał Krawczyk był jednym z zaproszonych gości.

 

16.06.2014 r. na zebraniu wszystkich działkowców ( zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r.) działkowcy podjęli stosowne uchwały wydzielając się ze struktur PZD i powołali własne Stowarzyszenie Ogrodowe nadając mu nazwę Stowarzyszenie Ogrodowe "Zagórze". Został wybrany zarząd i komisje statutowe. Prezesem Stowarzyszenia został Jan Potera, który do tej pory był skarbnikiem ROD. Nadal czekamy na zarejestrowanie w Sądzie Rejestrowym. Do czasu rejestracji jesteśmy Terenową Jednostką Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

 

W dniu 30.04.2015 odbyła się sprawozdawczo - wyborcza  Konferencja Delegatów, na której wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęto stosowne uchwały w celu dalszego funkcjonowania ogrodu. Dziękujemy wszystkim Delegatom za liczne przybycie i merytoryczną dyskusję oraz podjęcie niezbędnych uchwał.

 

23.06.2015 Sąd Okręgowy w Katowicach  jako sąd II instancji oddalił apelację o wpisanie do KRS Stowarzyszenie Ogrodowe "Zagórze", co oznacza, że ROD "Zagórze" w Sosnowcu pozostaje nadal w strukturach PZD.

 

22.06.2016 r. w naszym Domu Działkowca odbyło  się spotkanie prezesów Sosnowieckiej Delegatury PZD. Zebranie prowadził kierownik Delegatury Zygmunt Man. Obecny był I wiceprezes OZ Śląskiego Jan Radoła.

 

Delegacja naszego ogrodu wzięła udział w Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu w dniu 03.09.2016. PZD obchodzi w tym roku 35 lecie powstania, a więc uroczystości były szczególne i bardzo podniosłe. W uroczystościach brali udział działkowcy z całego Kraju pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Nasza delegacja reprezentowała Delegaturę Rejonową PZD w Sosnowcu i nasz ogród. Przygotowaliśmy wystawę wyrobów z wikliny papierowej, która cieszyła się dużym powodzeniem. W imprezie brali udział również zespoły muzyczno - taneczne i kabaretowe oraz orkiestra górnicza.

 

22.09.2018 r. odbył się uroczysty festyn z okazji  50 - lecia naszego ogrodu. Udział wzięło wielu naszych działkowców, zaproszeni Goście m.in. prezydent miasta Pan Arkadiusz Chęciński, radna Pani Wanda Olko, prezes OZ Śląskiego Pan Józef Noski i wiceprezes OZ Pan Jan Radoła. Były również organizacje pozarządowe, Policja, OSP Maczki i wiele innych atrakcji. Grał zespół Sląska Ferajna. Działkowcy otrzymali odznaczenia związkowe oraz dyplomy i nagrody książkowe. Ogród dostał puchar okolicznościowy z okazji 50 - lecia.

 

 CDN. Prosimy o kontakt działkowców, którzy posiadają wiedzę n/t historii naszego ogrodu lub zdjęcia, zwłaszcza z przed roku 2000.