Zarzad ROD zgodnie z uchwała delegatów o wymianie piecy weglowych na gazowe ogłosza przetarg na wykonanie w Domu Dzialkowca instalacji gazowej, wymiane grzejników wraz z montażem, montaż instalacji kominowej wentylacyjnej, wykonanie przyłacza gazowego. Adaptacje pomieszczenia na montaż kotłow Gazowych zgodnie z przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa. Montaż okien i drzwi wejściowwe 140x210 spełniajace wymagania ppoż. Wykonawca powinien posiadac wszystkie wymagane uprawnienia.Projekt oraz dostep do budynku w biurze Zarzadu ROD.

***Czytaj Pełna Oferta Przetargowa***

 

Szanowni Państwo!

Po raz kolejny prosimy Państwa o racjonalne gospodarowanie odpadami powstałymi na działkach, nie zaśmiecanie alejek i części wspólnej ogrodu, a także wyrzucanie śmieci i gałęzi w przeznaczone do tego miejsca. Prosimy o zwracanie uwagi na tym Działkowcom, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad współżycia społecznego, a także zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości do zarządu ROD na adres e-mail: rod@zagorze.sosnowiec.pl Przypominamy o obowiązkach wynikających z regulaminu ROD:                                                                                                                                              

§ 68 [Zakazy porządkowe]

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

2) wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

3) gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,

§ 42 [Kompostownik]

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Wobec działkowców nagminnie łamiących zapisy regulaminu ROD i statutu PZD będziemy wyciągać konsekwencje wynikające z regulaminu ROD:

§ 17 [Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej]

1. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2) wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,

3) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

4) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

2. Szczegółowe zasady oraz tryb wypowiadania umowy dzierżawy działkowej określa statut PZD.  

 

UWAGA!

Do boksów na gałęzie nie wolno wyrzucać worków ze śmieciami, a także gałęzi, trawy i liści w workach. Gałęzie  z przecinki drzew i krzewów składujemy luzem.  Po raz kolejny przypominamy, że gałęzie z wycinki drzew i dużych krzewów działkowiec jest zobowiązany wywieźć na własny koszt wynajmując sobie kontener.