INFORMACJA

O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

w ROD Zagórze

w Sosnowcu

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD  Zagórze( Ogród przy DD, Ogród Kamienna i Ogród Malinka) odbędzie się w dniu 04.03.2020, a Duży Ogród w dniu  09.03.2020 w Domu Działkowca al. Paderewskiego 2 (sala górna)

I termin – godzina 16:00

II termin – godzina 16:30

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.      Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

4.      Zatwierdzenie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej[1].

6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).

7.      Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym[2].

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

9.      Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10.    Dyskusja.

11.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

12.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

2)      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

3)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.

13.    Projekt planu pracy na 2020 r.

14.    Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 r.

15.    Ocena preliminarza finansowego ROD na 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

16.    Dyskusja.

17.    Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD[3].

18.    Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD[4].

19.    Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD 2.

20.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)      Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.

2)      Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[5],

3)      Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

4)      Uchwalenie planu pracy na 2020 r.

5)      Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 r.

21.    Sprawy różne.

22.    Zakończenie obrad.

 

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi ROD Zagórze przed Konferencją Delegatów, która odbędzie się 25.03.2020 o godz.16:00,   w dniach 17.03.2020  w  godzinach 14:00 – 16:00 i 19.03.2020 w  godzinach 14:00 – 18:00 Domu Działkowca al. Paderewskiego 2 w Sosnowcu.

UWAGA

Niniejsza informacja nie stanowi formy zawiadomienia członków PZD o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania sprawozdawczego w ROD, która musi spełniać wymogi określone w § 60 Statutu PZD. Jest to wyłącznie informacja pomocnicza.

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym członkowie PZD w naszym ROD zostaną zawiadomieni o walnym zebraniu poprzez imienne zawiadomienia zgodnie z § 60 Statutu PZD


 

[1] Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

[2] Tylko w przypadku, w okresie sprawozdawczym przeprowadzona była kontrola organów ROD.

[3] Tylko w przypadku, gdy w ciągu roku dokooptowano członka(-ów) organu ROD (§ 40 ust. 2 Statutu PZD).

[4] W przypadku, gdy zajdzie potrzeba dokonania wyborów uzupełniających (organu lub delegata) z powodu braku organu, wakatu lub niezatwierdzenia osób dokooptowanych do organu ROD (§ 65 ust. 3 Statutu PZD).

[5] Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku „w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców”.

 

 

 Działkowcy, którzy wynajmują firmy do remontów lub budowy muszą również uzyskać pisemną zgodę zarządu na wjazd i przeprowadzenie prac, ponieważ w wielu przypadkach zdarzają się uszkodzenia alejek, studzienek itp., a wszystkie odpady poremontowe wrzucane są do kontenerów co jest surowo zabronione. Za te uszkodzenia i zapełnianie kontenerów odpadami remontowymi odpowiada działkowiec, który wynajął firmę. W przeciwnym razie gospodarz nie umożliwi wjazdu samochodom firmowym na teren ogrodu.

   Bramy będą otwierane we wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 18:00 tylko na wcześniejsze ( min. 1 dzień) telefoniczne zgłoszenie potrzeby wjazdu do gospodarza ogrodu. Telefony: Duży Ogród brama 1 i 4 - Łacek Jan tel. 506921283, brama 2 i 3 - Orlean Zbigniew tel. 602897835;

Ogród przy Domu Działkowca - Sromek Marian tel.508265641

Kamienna - Deja Edward tel. 504713703.

Uzasadnienie.

1.Zgłoszenia od wielu działkowców, którzy mają swoje działki przy alejach głównych i nie tylko o dużej uciążliwości dotychczasowego rozwiązania. W każdą środę działkowcy wjeżdżali bez wyraźnej potrzeby i parkowali swoje samochody na terenie ogrodu. Często jeździli zbyt szybko co stwarzało niebezpieczeństwo dla innych i niepotrzebny hałas oraz zanieczyszczenie powietrza.

2. Coraz więcej działkowców wynajmuje firmy remontowe i gospodarze nie mają możliwości upilnowania wjazdów samochodów firmowych w tym wyrzucania nieodpowiednich  materiałów  do kontenerów często przywożonych z zewnątrz.

3.Zdarzają się kradzieże na ogrodach i złodziej wjeżdżając na teren ogrodu bez kontroli ma ułatwione zadanie bo może bardzo szybko uciec z miejsca kradzieży. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ROD wjazd na ogród może być podyktowany koniecznością przywiezienia materiałów lub osób mających trudności z poruszaniem się. Gospodarze będą wpuszczać samochody tylko w takich przypadkach.

Został zakupiony rębak do gałęzi oraz wykonano boksy na gałęzie na DO (docelowo na wszystkich segmentach). Boksy są podzielone na 2 komory, w tej z tabliczką składujemy gałęzie a w drugiej będą wióry po rozdrobnieniu. Prosimy wszystkich o składanie samych poobcinanych gałęzi ( bez worków i innych przedmiotów) do tych boksów. Nie wolno tam składować nic innego. Rozdrobnione wióry można sobie zabrać i wykorzystać na działce. Przez ostatnich kilka dni rozdrabniamy gałęzie na Dużym Ogrodzie. To co się dzieje przechodzi wszelkie wyobrażenia. Ilości gałęzi są ogromne i działkowcom nie da się wytłumaczyć, że to nie jest tartak, a tylko rozdrabniacz .Wynoszone są całe konary i pnie o długości nawet 5 m. Dwóch ludzi nie zrobi roboty za 650 działkowców. Apelujemy do Państwa: do boksów przynosimy gałęzie tylko pocięte na max. 1,5 m i obcięte z drobnych gałązek, nie przynosimy suchej trawy, róż i drobnych gałęzi z iglaków. Tego nie da się pociąć. Niestosowanie się do tych zasad będzie skutkowało dodatkową opłatą. Szanujmy się wzajemnie i nie róbmy na złość zarządowi bo robimy na złość sobie.

 

 Na Dużym Ogrodzie uruchomiono oświetlenie alei głównych 1 i 2 oraz na alei od ulicy Lenartowicza. Tym samym zakończyliśmy I etap oświetlenia ogrodów. Częściowo uzyskaliśmy pomoc w montażu lamp i kabla od UM Sosnowiec, za co serdecznie dziękujemy. Część oświetlenia działa również na ogrodzie Kamienna i przy Domu Działkowca. Za Państwa zgodą na walnym zebraniu będziemy kontynuować to zadanie w przyszłym roku.

 

 Delegacja naszego ogrodu wzięła udział w Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu w dniu 03.09.2016. PZD obchodzi w tym roku 35 lecie powstania, a więc uroczystości były szczególne i bardzo podniosłe. W uroczystościach brali udział działkowcy z całego Kraju pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Nasza delegacja reprezentowała Delegaturę Rejonową PZD w Sosnowcu i nasz ogród. Przygotowaliśmy wystawę wyrobów z wikliny papierowej, która cieszyła się dużym powodzeniem. W imprezie brali udział również zespoły muzyczno - taneczne i kabaretowe oraz orkiestra górnicza. Zobacz galerię

 

 Podsumowaliśmy 3 miesiące wywozu śmieci z naszego ogrodu: DO (650 dz.)- od 01.marca - 31 maja - 43 pojemniki po 7m3

DD (101 dz.) - od 01 kwietnia - 31 maja -  5 pojemników po 7m3

Kamienna (168 dz.) - od 01 kwietnia - 31 maja -  5 pojemników po 7m3

Malinka (17 dz.) - od 01 - 31 maja -  2 pojemniki po 1000 l Jak widać największe ilości śmieci w porównaniu z innymi segmentami ogrodu są na DO. To prawdziwa "fabryka śmieci". W związku z tym, że te ilości śmieci są ogromne zarząd podjął uchwałę o pobieraniu podwyższonej opłaty tj. 300 zł od nowego działkowca, jak również ta sama opłata obowiązuje osobę, która "sprzedaje" działkę. Jest to uzasadnione ponieważ i "sprzedający" i "kupujący" wyrzucają duże ilości śmieci. Pozwoli to na lepsze gospodarowanie wywozem śmieci, a także, mamy nadzieję, pozwoli obniżyć opłatę roczną za wywóz śmieci. To przede wszystkim zależy od Państwa. Prosimy również o wstrzymywanie się z wyrzucaniem śmieci kiedy pojemniki są pełne. Można trochę poczekać na wywiezienie pojemników, które wywozimy systematycznie, a nie sypać obok pojemnika bo to również podwyższa koszty wywozu. Za załadunek również musimy płacić.

 

 Radni Miasta Sosnowca zdecydowali, że ogrody działkowe zostaną wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Co to oznacza dla naszego i innych sosnowieckich ogrodów? Czy działkowcy będą płacić za śmieci? Wbrew plotkom rozpowszechnianych na ogrodzie działkowcy nie zostali zwolnieni z opłaty za śmieci, a wprost przeciwnie nadal będą płacić, a za porządek i organizację wywozu odpowiedzialność spada na zarząd ogrodu. Nie zwalnia nas to z utrzymywania porządku i wywozu śmieci, natomiast możemy wybrać sobie najtańszą, ale solidną i odpowiedzialną firmę do wywozu śmieci. To przede wszystkim od działkowców  zależy czy będą mniejsze opłaty. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby wybrać najlepszą ofertę. Będziemy czynić również starania, żeby segregować odpady, a przede wszystkim, żeby uruchomić pojemniki na odpady zielone, gdzie można będzie wyrzucać chwasty, liście itp. oraz drobne gałęzie. Koszty odpadów zielonych są mniejsze dlatego segregacja bardziej nam się opłaci. W związku z wyłączeniem ogrodów z miejskiego systemu gospodarowania odpadami będą wzmożone kontrole, które będą sprawdzały stan gospodarowania odpadami, a także to czy ogród ma podpisaną umowę na wywóz śmieci.

 

 Komunikat ! W związku z licznymi telefonami i osobistymi zgłoszeniami działkowców, że jeden z byłych członków zarządu zbiera podpisy informujemy, że nie jest to zlecone przez zarząd. To jest działanie na własną rękę mające na celu dezinformację działkowców i obalenie zarządu, który został legalnie i demokratycznie wybrany 30.04.2015. W/w pan działając na zlecenie, informuje działkowców, że zbiera podpisy zgody na prywatyzację działek co jest kłamstwem, ponieważ nie istnieje taka możliwość. Ostrzegamy, że listy Państwa podpisów mogą być wykorzystane do niecnych celów - wystarczy tylko podłożyć je pod odpowiednie pismo przewodnie, którego ten pan nie pokazuje działkowcom. Od samych wyborów są prowadzone przez tego pana różnego rodzaju działania, które mają doprowadzić do przejęcia "władzy" w naszym ogrodzie. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie zarządu, który działa zgodnie z prawem, dla dobra wszystkich działkowców.

 

Pojemniki na śmieci od 1 listopada zostały zabrane na Malince i Kamiennej, a na Dużym Ogrodzie i Ogrodzie przy DD zostanie po 1 pojemniku w każdym punkcie. Na tych ogrodach pojemniki zostaną zabrane od 01.12.2015 r. Po zabraniu pojemników obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania śmieci.

 

  Przypominamy wszystkim działkowcom o opłatach za działki za 2016 r. ( tym, którzy nie wnieśli opłat). Zgodnie z regulaminem ROD §§ 29,30,31 termin opłat uchwala Walne Zebranie, a każdy działkowiec zobowiązany jest do terminowych opłat. W razie nie wywiązania się ze swoich obowiązków zarząd może ostatecznie rozwiązać umowę o użytkowanie działki. Przypominamy również, że należy najpóźniej do końca listopada dokonać wpłat za zużytą energię i wodę. Są to duże kwoty ( w sumie ponad 42 000 zł ), które zostały wpłacone przez zarząd do dostawców w/w mediów, a powinny być przeznaczone na inny cel - wymiany przyłączy zasilania DO i DD w wodę. Przyłącze do DO kosztowało 25 000 zł, a  do DD kosztowało 43 000 zł. Zrobiliśmy to w tym roku, dlatego prosimy o dokonywanie wpłat. Zarząd zrobił to wszystko z własnych pieniędzy ogrodu i w tej chwili potrzebuje pieniędzy na bieżące funkcjonowanie.

 

 Przypominamy działkowcom, że na każdej działce, do której jest podłączona energia elektryczna,  musi być zabezpieczenie bezpiecznikami typu "S" 16 A. Jest to wymóg bezpieczeństwa zarówno dla samych działkowców jak i dla ich mienia, które znajduje się na działce. Poza tym właściwe zabezpieczenie chroni liczniki elektryczne przed uszkodzeniem. Jest to również zalecenie biegłego rzeczoznawcy, który badał przyczyny pożaru na działce 261. Termin wymiany bezpieczników do 30.06.2016. Działkowcy, którzy nie dostosują się do tych zaleceń będą odłączani od energii elektrycznej aż do chwili wymiany i poniosą koszty ponownego podłączenia.

 

W trybie awaryjnym wymieniono rurę zasilającą Duży Ogród w wodę. Wykonała to firma zewnętrzna, która ma wszelkie uprawnienia do wykonywania takich prac. Zarząd uzyskał zezwolenie w UM Sosnowiec na wykonanie tych prac. Był to ostatni moment na wymianę, ponieważ rura stalowa o średnicy 110 mm była całkowicie skorodowana co groziło bardzo poważną awarią. Założono rurę PE o takiej samej średnicy. Była to realizacja planu pracy na 2015 rok.  Wymieniono również  rurę zasilającą w wodę Ogród przy DD i Dom Działkowca. Roboty wykonała ta sama firma. Skorzystaliśmy z faktu, że firma Wadmar jest w stanie likwidacji, a nasz rurociąg w 85% przechodzi przez ich teren, nie musieliśmy zapłacić za wejście w ich teren, a jest to niemała kwota, bo ok. 7 000 zł. Tyle zostało zaoszczędzone.

 

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Przypominamy, że zakaz wypalania trw i spalania liści jest zapisany również w regulaminie ROD, którego każdy działkowiec powinien przestrzegać.

 

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS (zobacz dokument).

 

Wandalizm!!! Zarząd ROD "Zagórze" poszukuje świadków zdarzenia jakie miało miejsce w dniach 22 lub 23 lipca 2015. Została zniszczona kamera przy bramie od ul. Lenartowicza. Nieznani sprawcy prawdopodobnie strzelali do niej z wiatrówki. Sprawą zajmie się Policja.

 

W dniu 30.04.2015 odbyła się sprawozdawczo - wyborcza  Konferencja Delegatów, na której wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęto stosowne uchwały w celu dalszego funkcjonowania ogrodu. Dziękujemy wszystkim Delegatom za liczne przybycie i merytoryczną dyskusję oraz podjęcie niezbędnych uchwał.

 

W związku z sezonem działkowym Policja zwróciła się do zarządu i Państwa o zachowanie szczególnych środków ostrożności: nie zostawianie w altankach i na terenie działki dokumentów, pieniędzy i wartościowych rzeczy nawet jak jesteście na działce, ale zajmujecie się pracą. Złodzieje są tak bezczelni, że potrafią to zaobserwować i ukraść nawet w Waszej obecności.

 

 Zarząd Ogrodu przejął nie użytkowane działki nr.437,515 i 202 na Dużym Ogrodzie i działkę 24 na Kamiennej. Zarząd przekazał je w użytkowanie nowym działkowcom.  Będziemy sukcesywnie przejmować i przekazywać działki opuszczone, zaniedbane i nieużytkowane nowym działkowcom, którzy zadbają o nie i poprawią wygląd całego ogrodu. Te działki przestaną być uciążliwością dla sąsiadów. O tych faktach będziemy Państwa na bieżąco informować.